Methane Adsorber Regenerative Catalytic Oxydation MARCO

Profile technology development
poznaj firmę Profile

Rozwinięcie innowacyjnej katalityczno - adsorpcyjnej technologii unieszkodliwiania metanu emitowanego do atmosfery w gazie wentylacyjnym z kopalni węgla kamiennego w oparciu o katalizator platynowy z wartością dodaną w postaci odzysku energii odpadowej

Celem projektu jest rozwinięcie posiadanej przez Wnioskodawcę technologii bazowej MARCO (Methane Adsorber Regenerative Catalytic Oxydation) i przeprowadzenie prac B+R mających na celu jej dostosowanie do procesu eliminacji metanu ze strumienia kopalnianych gazów wentylacyjnych (dalej - KGW) oraz umożliwienie odzysku energii w skali przemysłowej. Rozwiniętą w ten sposób technologię MARCO, czyli oczekiwany rezultat Projektu, określamy mianem MARCO KGW. W Projekcie zakłada się przeprowadzenie serii badań i prac koncepcyjnych prowadzących do wytworzenia prototypu urządzenia w skali odwzorowującej warunki docelowe (tzw. półtechnicznej), a następnie skonstruowanie prototypu, umieszczenie go w konkretnej kopalni węgla kamiennego i przeprowadzenie testów pracy w warunkach zbliżonych do faktycznych, z ewentualną optymalizacją i modyfikacją urządzenia w zgodzie z wynikami testów. Najważniejszym rezultatem Projektu będzie opracowana, przetestowana, wdrożona i zademonstrowana rynkowi docelowemu prototypowa instalacja do eliminacji metanu zawartego w KGW i odzysku energii z traconego do tej pory paliwa (niezagospodarowanego odpadu produkcyjnego).
Nazwa beneficjenta:
PROFILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wartość projektu:
8 815 962,50 
Wartość dofinansowania:
6 875 735,00
Okres realizacji:
2018-07-01 – 2021-09-28

Instalacja stosująca technologię MARCO

Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, Mikołów
Another Tab Contents
Innowacja w procesie emisji metanu

SKUTECZNIE I EKONOMICZNIE

bez kar za emisję metanu do atmosfery
pozyskiwanie energii cieplnej
kopalnia przyjazna ekologii
Nasza misja
Rezultat będzie dedykowany do eliminacji metanu z KGW i odzysku energii i tym samym będzie skierowany do grupy docelowej jaką są kopalnie węgla kamiennego

Odzysk energii

Przedmiotem Projektu jest zaadaptowanie i zastosowanie do eliminacji metanu ze strumienia kopalnianych gazów wentylacyjnych (powietrza wentylacyjnego) technologii pod nazwą MARCO (Methane Adsorber Regenerative Catalytic Oxydation). Polega ona na utlenianiu metanu z wykorzystaniem katalizatora. W ramach Projektu zostanie ona rozwinięta do poziomu pozwalającego na unieszkodliwienie metanu z kopalnianych gazów wentylacyjnych (KGW) na skalę przemysłową z odzyskiem energii odpadowej – MARCO KGW.

Adsorbcja

Dzięki zastosowaniu adsorberów możliwe będzie przetwarzanie strumienia metanu o stężeniach już od poziomu 0,2%, a więc w zakresie niedostępnym dla konkurencyjnych technologii, bez konieczności dodawania metanu o wyższym stężeniu (np. pochodzącego z odmetanowania). Technologia MARCO KGW, po dokonaniu niezbędnego rozwinięcia i adaptacji w ramach Projektu, pozwoli na budowę instalacji o dowolnie dużej przepustowości.
Z kolei zastosowanie na skalę przemysłową katalizatora platynowego do utleniania metanu stanowić będzie innowację na skalę globalną – tego typu rozwiązania nie są nigdzie stosowane. Z doświadczeń dotychczasowych wdrożeń wyjściowej (źródłowej dla proponowanej) technologii wynika, że katalizator platynowy zapewnia bardzo wysoką efektywność procesu wychwytywania i dopalania metanu. Celem Projektu jest wytworzenie instalacji prototypowej w technologii MARCO KGW i jej eksperymentalne przebadanie w konkretnej (określonej już na etapie składania wniosku) kopalni.

Rezultat będzie dedykowany do eliminacji metanu z KGW i odzysku energii i tym samym będzie skierowany do grupy docelowej jaką są kopalnie węgla kamiennego
Skontaktuj się z nami
Skuteczna komunikacja to warunek sukcesu. Firmy i instytucje muszą nieustannie troszczyć się i odnawiać swój wizerunek, wyjaśniać motywy działania, słuchać klientów, prowadzić dialog z otoczeniem i kształtować doświadczenia ludzi. I my w tym pomagamy.
Copyright 2021 - iBoom.pl
Profile Sp.z o.o.
ul. Dąbrówki 6
03-909 Warszawa
KRS:
0000152737
NIP:
526-00-33-074